For kommuner og Bydeler

Vi har spesialkompetanse i forhold til pasienter som har sammensatte behov innen psykiatri/ somatikk/ demens. Vi har også mye erfaring og kompetanse i forhold til personer med tidligere rusproblmatikk og senvirkninger av dette. Plassene vi tilbyr kan tilpasses den enkelte i forhold til botilbud/avdeling og bemanning.

 Vi tar også imot pasienter med behov for medisinsk oppfølging hele døgnet og rehabiliteringspasienter – korttid og langtid.  Ta kontakt!

Samlet oversikt over plasser vi kan tilby:

Samarbeid med oppdragsgivere

Type plass og pris avtales i hvert enkelt tilfelle hvor kontrakt skrives ut fra betingelser vi er enige om i forkant. Vi kan bruke kommunens/ bydelenes standardkontrakter og tilpasser til aktuell pasient og vilkår vi er enige om. Vi har også kontraktforslag her som vi kan bruke.

  • Vi foretar vurderingsbesøk i forkant av opphold dersom det er ønskelig for oppdragsgiver.
  • Rapporteringer til oppdragsgiver i forhold til pasienter avtales i hvert enkelt tilfelle og følges opp av oss.
  • Vi tar imot planlagte og uanmeldte besøk fra oppdragsgiver og legger frem dokumentasjon som etterspørres.
  • Vi informerer bydeler og kommuner fortløpende dersom det skulle oppstå endringer i tilstand eller behov.

 

Samarbeidet med spesialhelsetjenesten er helt avgjørende for at det totale tilbudet til pasientene hos oss blir best mulig. Vi kjører med våre egne biler til sykehuset og det er som regel sykepleier med som ledsager. Vi har DPS i kommunen, men samarbeider også med andre DPS dersom pasienten har oppfølging derfra fra tidligere.

Oslo kommune

Oslo kommune har vært vår viktigste oppdragsgiver i alle år, og vi er fortsatt underlagt kontroll fra dem. De har ett velorganisert system for å følge opp kvalitet anmeldt og uanmeldt. Vi må sende rapporter på bemanning, erklæring på overholdelse av AML bestemmelser og stikkprøvekontroller jevnlig. I tillegg er det kontraktsoppfølgingsmøter to ganger i året der det foretas kontroll av kvalitet og lovmessighet på varierende områder. Dette gjør at vi hele tiden har fokus på kvalitetsforbedring og fagutvikling.

I tillegg til tilsyn og revisjoner i Oslo kommune har vi tilsyn av bl.a  Arbeidstilstynet og Statsforvalteren i Innlandet.

Ansatte

Alle våre ansatte er fast tilknyttet Fagertun. Vi benytter oss ikke av vikarbyråer.

Gode lønns og pensjonsordninger. Vi har tariffavtale via NHO Service og vi er medlem i KLP og DNB liv.

Vi har gode rutiner på faglig oppdatering og opplæring internt og eksternt.  

For ledige plasser og pris ta kontakt med oss.

Vi er der for deg

Kontakt oss

Har du spørsmål angående tilbud, pris, eller noe annet? Ta kontakt!